“Pilihannya Cuma Beriman” by IslamDiaries

 

Pilihan nya cuma yg beriman

 

“Pilihannya Cuma Beriman”

Bismillah. Assalamu’alaikum.

1. Buat kita yang mengaku hamba Allah Ta’ala. Maka Gak ada pilihan lain buat kita selain Beriman kepada-Nya..

2. Allah Ta’ala berfirman: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min,

3. … apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.

4. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. ( QS Al- Azhab:36)

5. Jadi … BERIMAN adalah sebuah keharusan bagi hamba hamba Allah Ta’ala.

6. Gak ada pilihan kedua, ketiga, keempat, bahkan gak ada ‘Grey Area’ disitu. BERIMAN adalah sebuah keharusan bagi hamba hamba Allah Ta’ala

7. Dari Abu ‘Amr, dan -ada yang mengatakan dari Abu ‘Amrah Sufyân bin ‘Abdillâh ats-Tsaqafi Radhiyallahu anhu, yang berkata :

8. “Aku berkata, ‘Ya Rasulullah! Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau.’

9. Beliau menjawab, ‘Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla,’ kemudian istiqamahlah.’”

10. [Hadits ini shahîh. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 38), Ahmad (III/413; IV/384-385), at-Tirmidzi (no. 2410),

11. … an-Nasâ-i dalam as-Sunanul Kubra (no. 11425, 11426, 11776), Ibnu Mâjah (no. 3972), ad-Dârimi (II/298),

12. ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul Kabîr (no. 6396, 6397, 6398), ath-Thayâlisi (no. 1327), Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah (no. 21-22),

13. Ibnu Abid Dun-ya dalam ash-Shamt (no. 7), al-Hâkim (IV/313), Ibnu Hibbân (no. 938, 5668, 5669, 5670, 5672-at-Ta’lîqâtul Hisân),

14. al-Baihaqi dalam Syu’abul Imân (no. 4572, 4574, 4575), dan al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 16)].

15. Semoga manfa’at. Assalamu’alaikum.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: