AL-FATIHAH

 

Tunjukan jalan yang lurus

 

AL-FATIHAH
Al Fatiha (Pembukaan) 1 – 7:

1. Bismillaahir rahmaanir rahiim.
1. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

2. Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

3. Arrahmaanir rahiim.
3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

4. Maaliki yaumid diin.
4. Yang menguasai hari pembalasan.

5. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

6. Ihdinash shiraathal mustaqiim.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

7. Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim wa ladh dhaalliin.
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (jalan) mereka yang sesat.

Amin… ya Rabb Al amin…

’’SURAH AL-FATIHA ADALAH SURAH YANG HUKUMNYA WAJIB DIHAFAL DAN DIFAHAMI’’. Ustaz al-fadhil. —

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: