# Empat Perkara Yang Wajib Dipelajari Setiap Muslim #

 

Ilmu Agama

Dakwah agama

Dakwah satu ayat

Sabar dan pahala

Demi massa

 

# Empat Perkara Yang Wajib Dipelajari Setiap Muslim #

Bismillah..

Sesungguhnya ada empat perkara yang wajib untuk kita mempelajarinya, yaitu :

Pertama, Ilmu
Dan ilmu adalah kita mengenal Allah, mengenal RasulNya serta mengenal agama islam dengan berpijak diatas dalil-dalil.

Kedua, Beramal dengan ilmu tersebut.
Ketiga, Kita mendakwahkan ilmu tersebut.
Keempat, Kita bersabar untuk tiga perkara diatas.

Adapun dalil akan wajibnya mempelajari empat perkara diatas adalah firman Allah :

“Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, dan beramal saleh, dan saling mewasiatkan kebenaran serta saling berwasiat untuk bersabar”. (QS.Al ‘ashr : 1-3)

Al Imam Asy Syafi’i berkata tentang surat ini : “Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah melainkan hanya surat ini saja, maka sungguh hal itu sudah cukup bagi manusia”.

Al Imam Al Bukhari membuat sebuah bab dalam kitab shohihnya;

“berilmu sebelum berucap dan beramal”, berdalilkan dengan ayat :

“Ketahuilah, bahwasanya tiada Ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan mohonlah ampunan untuk dosamu”(QS. Muhammad : 19)

Maka wajiblah seorang Muslim agar berilmu sebelum ia berucap dan beramal.

Wallahul Muwaffiq

[Dikutip kitab Tsalatsah al Ushul karya Syaikh Muhammad at Tamimi]

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: